Hjælp ved dødsfald

Anmeldelse af dødsfaldet

Senest 2 hverdage efter dødsfaldet skal det anmeldes til præsten/kirkekontoret i afdødes bopælssogn, også selvom afdøde ikke var medlem af folkekirken. Du kan selv kontakte præsten eller kordegnen, eller du kan lade bedemanden gøre det, når du kontakter ham.

Ved henvendelsen skal du, så vidt det er muligt, medbringe afdødes personlige papirer:

 • Dåbs- eller fødselsattest
 • Evt. vielsesattest
 • Evt. separations- eller skilsmissepapirer
 • Sygesikringsbevis eller CPR-bevis
 • Evt. ægtefælles dåbsattest

Bedemanden hjælper Dem med alt det praktiske i forbindelse med begravelsen.

aa6122e8c40d5224273e5e800aee1c125b9d929151e0c5463bbe65f2dfc7e62a

Overvejelser omkring begravelsen/bisættelsen

I forbindelse med dødsfaldet er det vigtigt at få afklaret, om der er nedfældet nogle ønsker fra afdøde om, hvordan begravelsen/bisættelsen skal foregå, eksempelvis i dokumentet Min sidste vilje.

Der opstår nemlig en række spørgsmål i forbindelse med et dødsfald: Eksempelvis:

 • Skal afdøde jordbegraves eller bisættes/brændes?
 • Ønskes en ceremoni (udsyngning) fra hjemmet, plejehjem eller sygehus?
 • Skal højtideligheden være fra en kirke eller et kapel?
 • Var afdøde medlem af folkekirken eller et andet trossamfund?
 • Skal en præst medvirke ved højtideligheden?
 • Hvornår ønskes højtideligheden afholdt?
 • Stillingtagen til gravsted / evt. gravsten.
 • Skal der foretages obduktion eller er afdøde organdonor?
291046716e92f37d2ae8797c3310968248a6a4efb4557ffee479fd33d563e018

Bedemandens opgaver:

Gennem samtalen med bedemanden aftaler de pårørende selv, i hvilket omfang de ønsker praktisk hjælp. Det er en stor hjælp og tryghed for de pårørende at overlade disse opgaver til bedemanden, som har erfaring i tilrettelæggelse af begravelsen eller bisættelsen.

Samtalen kan foregå i de pårørendes hjem eller hos bedemanden.

Det er ofte bedemanden, der udfylder dødsanmeldelsen på grundlag af afdødes dåbsattest og evt. vielsesattest. Men skik og brug er forskellig fra sogn til sogn, så det er naturligt at følge sædvanen, hvor man bor. Den nærmeste pårørende underskriver dødsanmeldelsen, som derefter afleveres til begravelsesmyndigheden sammen med attesterne. Begravelsesmyndigheden er kordegnen eller præsten i afdødes sogn. Dødsfaldet skal anmeldes til begravelsesmyndigheden senest 48 timer efter dødsfaldet.

Afhængigt af om familien ønsker, at bedemanden skal tage sig af tilrettelæggelsen af alle opgaver og bestillinger, er bedemandens opgaver:

 • Udfyldelse af papirer, evt. fremskaffelse af nye attester
 • Forsendelse eller kørsel til myndighederne med papirerne
 • Skabe kontakt med kordegn, præst og kirkegård for fastsættelse af højtideligheden
 • Familien taler selv med præsten om afdøde og aftaler salmenumre
 • Afhentning, iklædning af afdøde og eventuelt udsyngning fra hjemmet
 • Udsmykning af kirke eller kapel
 • Bestilling af kistepynt, kranse og båredekorationer
 • Bestilling af dødsannoncer
 • Bestilling af salmehæfter
 • Bestilling af sten eller tilføjelse af navn hos stenhugger
 • Bestilling af ligbærere

Bedemanden hjælper gerne med at klare alle forhold, der måtte opstå i forbindelse med dødsfaldet, og yder en omsorgsfuld og saglig rådgivning.

43dcba42c61400536ae4d115502085580be6c3374b421635a3f0225673861c02

Økonomi / prisoverslag

Bedemanden fastlægger selv sine priser, og han/hun har pligt til at udlevere sin prisliste. Prislisten giver dog ikke noget tydeligt billede af, hvad en begravelse/bisættelse vil koste i en konkret situation, idet det afhænger af, hvilken begravelse/bisættelse, der ønskes, ligesom udgifterne til de enkelte kirkegårde og krematorier varierer meget fra område til område.

For at give den bedst mulige vejledning har de fleste bedemænd derfor deres egne standardaftale-blanketter, som vil blive udfyldt i forbindelse med den personlige samtale, således at du ved samtalens afslutning har et ret præcist overblik over, hvad udgifterne vil beløbe sig til.

Udover priserne på bedemandens egne ydelser, har bedemanden også erfaring med udgifterne til de lokale kirkegårde, kirkepynt, krematorium, stenhugger, annoncer m.v., og bedemanden vil derfor altid kunne oplyse et anslået beløb for disse ydelser.

 • Køre kisten til og fra højtideligheden i rustvogn
 • Transportere urnen til kirkegården nogle dage efter højtideligheden
 • Ansøgning om begravelseshjælp fra kommunen og Sygesikringen Danmark
 • Anmeldelse af dødsfald hos forsikringsselskab og fagforening
 • Indhentning af priser på eventuelle udlæg, f.eks. til mindesammenkomst

Bedemanden kan udarbejde prisoverslag over udgifterne ved begravelsen. Det er dog meget vigtigt, at man er klar over, at det ikke er muligt på forhånd at give en fuldstændig pris på begravelsen, idet der kommer en regning fra kirkegården.

Bedemanden kan give et nøjagtigt prisoverslag på hans egne ydelser, som oftest er:

  • Kiste
  • Urne
  • Ligtøj
  • Kørsel med rustvogn
  • Honorar
  • Næsten alle øvrige ydelser er afhængige af leverandørens pris og aftales ved samtalen med familien.
a4ee55ddb887058d71de5f69018b41ff9f05f778698cebcdc4a84cfc8c3aa3e2